Principy sociálního podnikání

Sociální podnikání

"Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu."


Sociální podnik

"Sociálním podnikem se rozumí "subjekt sociálního podnikání", tj. právnická osoba založená dle soukromého práva nebo její součást nebo fyzická osoba, které splňují principy sociálního podniku. Sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, který je formulován v zakládacích dokumentech. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního"


Pět principů sociálního podniku

1. Společensky prospěšný cíl

A) Společensky prospěšný cíl 

 • zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce formulován v zakládacích dokumentech


4. Environmentální prospěch

A) Zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby nebo provozování aktivit prospívajících životnímu prostředí

 • Podnik má formulované zásady environmentálně šetrného podnikání, výroby, spotřeby a provozu podnikatelské činnosti a zároveň tyto zásady naplňuje v praxi


2. Sociální prospěch

A) Integrace osob ze znevýhodněných skupin

 • podíl osob ze znevýhodněných skupin tvoří více než 30 % zaměstnanců
 • Integrační podpora zaměstnanců ze skupin znevýhodněných osob
B) Účast zaměstnanců a členů na směřování podniku
 • Pravidelné a komplexní informování zaměstnanců o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování obecně prospěšných cílů s možností zapojení se do rozhodovanání o směrování podniku

5. Místní prospěch

A) Uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky

 • Podnik se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby

B) Využívání přednostně místních zdrojů

 • podnik přednostně využívá místní zdroje: zaměstnává místní obyvatele, nakupuje od místních dodavatelů

C) Spolupráce sociálního podniku s místními aktéry

 • Podnik komunikuje a spolupracuje s místními aktéry3. Ekonomický prospěch

A) Použití případného zisku přednostně pro rozvoj podniku nebo pro naplnění jeho společensky prospěšných cílů

 • alespoň 51 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku nebo k naplňování společensky prospěšných cílů

B) Nezávislost v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích

 • Manažerské řízení podniku je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi

C) Alespoň minimální podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech

 • Tržby z prodeje výrobků, služeb nebo zboží tvoří alespoň 30 % z celkových výnosů podniku